Dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Prof. ATH

SYLWETKA

SZKOŁA i PRACA NAUKOWA

 • Mgr inż. Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego. Politechnika Śląska w Gliwicach, 1960
 • Dr nauk technicznych, Politechnika Śląska, 13.12.1976
 • Dr habilitowany nauk technicznych, Politechnika Śląska, 13.03.2002
 • 01.1961÷30.06.1966 BIPROHUT Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego w Gliwicach; starszy asystent projektanta, projektant.
 • 07.1966÷30.09.2006 Politechnika ŚLĄSKA, Katedra Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.
 • 03.2011 do nadal Akademia techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Budownictwa.

PRACA ZAWODOWA i EKSPERDZKA

 • 08.1975÷18.07.1981 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Geologiczne w Tychach, ½ etatu, samodzielny weryfikator-gruntoznawca.
 • 03.1985÷31.12.1989 CUTOB (Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa) Gliwice, ½ etatu, kierownik zespołu rzeczoznawców.
 • 06.1992 do nadal właściciel firmy ”GEOTECHNIK” Doradztwo i Projektowanie Geotechniczne

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

 • International Society for Soil Mechanics and Foudation Engineering;
 • Polski Komitet Geotechniki (Certyfikat No. 0121, 02.04.1999);
 • Naczelna Organizacja Techniczna;
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa;
 • Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (SLK/BO/3815/06);
 • Sekretarz (1990÷1999) i wiceprzewodniczący Sekcji Mechaniki Gruntów, Fundamentowania i Skał Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (2004÷2007)
 • Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej (NKP) Nr 254 ds. GEOTECHNIKI, od 14.05.1994 do nadal

ODZNACZENIA i NAGRODY

 • Złoty Krzyż Zasługi, Legitymacja nr 2612-88-78 (Warszawa, 17.08.1988)
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną w 2002 roku.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 21.05.1998
 • Zasłużonemu dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 13.10.1995.
 • Odznaka Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej, 29.10.1997
 • Złota odznaka honorowa PZITB (1979) i złota odznaka honorowa NOT (1989)
 • Medal 50-lecia PZiTB (Gliwice 2003).

UPRAWNIENIA

 • Zweryfikowany wykładowca SNT-NOT z zakresu przedmiotu IV tj. Geotechnika-mechanika gruntów i fundamentowanie; pozycja rejestru 290.
 • Rzeczoznawca budowlany PZITB nr 1311 w specjalności nr 15 tj. Geotechnika i Fundamentowanie w Budownictwie.
 • Rzeczoznawca d/s budowlanych z listy województwa katowickiego Nr Katowice 31/89.
 • Uprawnienia C.U.G. nr 070 889.

PROWADZONE PRZEDMIOTY

 • Mechanika gruntów
 • Fundamentowanie
 • Odwadnianie wykopów budowlanych
 • Seminarium dyplomowe

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

 • projektowanie posadowień,
 • stany graniczne w geotechnice,
 • badanie i wykorzystanie odpadów przemysłowych,
 • nośność i osiadanie podłoża gruntowego,
 • odwodnienie wykopów i wały przeciwpowodziowe,
 • klasyfikacja gruntów i nowe badania,
 • rekonstrukcja budynków,
 • statystyka,
 • próbne obciążenia gruntu i pali fundamentowych,
 • Eurokod 7.

OFERTA BADAWCZA

 • analiza i ocena warunków gruntowo-wodnych
 • ocena nośności i sztywności podłoża gruntowego
 • geotechnicznej oceny przydatności gruntu do posadowienia obiektów budowlanych,
 • określenia sposobu posadowienia,
 • wzmacniania podłoża gruntowego,
 • próbnych obciążeń gruntu, pali i baret,
 • geotechnicznych badań laboratoryjnych:
  1) składu granulometrycznego
  2) wilgotności i granic konsystencji
  3) wytrzymałości na ścinanie
  4) edometrycznych modułów ściśliwości
  5) zagęszczalności metodą Proctora.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Autorskie opracowania prof. Jacka Pieczyraka, wspierające proces nauczania akademickiego, przedstawiają się następująco:

 1. Pieczyrak J. (2014): Wprowadzenie do geotechniki. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław (nakład 1000 egzemplarzy).
 2. Pieczyrak J. (1985 i 1986): Projektowanie posadowień fundamentów bezpośrednich. Kryterium nośności podłoża gruntowego. Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, Gliwice (dwa nakłady po 1000 egzemplarzy).
 3. Pieczyrak J. (1972): Nomogramy służące ustaleniu wymiarów podstawy stopy fundamentowej. (Bezpośredni sposób projektowania wymiarów podstawy dowolnie obciążonych stóp fundamentowych. Inżynieria i Budownictwo, Nr 7, 1972 r. ss.: 27-30).
 4. Pieczyrak J. (1971): Nomogramy służące ustaleniu głębokości wbicia palisad. (Praktyczny sposób określenia głębokości wbicia palisad i ścianek szczelnych. Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 1971 r. ss.: 9-12).
 5. Pieczyrak J. (1992): Wzór usprawniający obliczanie osiadań metodą naprężeń. (Analiza osiadań metodą naprężeń. Inżynieria i Budownictwo, nr 8, 1992r. ss.: 302-304).
 6. Pieczyrak J. (1993): Nomogramy służące obliczeniu osiadań metodą trójosiowych odkształceń. (Analiza osiadań - metoda odkształceń. Inżynieria i Budownictwo. Nr 2, 1993; 70-74).
 7. Pieczyrak J. (1997): Stateczność dna wykopu fundamentowego na przebicie. (Geotechniczne problemy odwadniania wykopów. Inżynieria i Budownictwo. Nr 4, 1997; 206-209).
 8. Pieczyrak J. (1998): Odwadnianie wykopów fundamentowych (Obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą doraźnego drenażu pionowego. Inżynieria i Budownictwo. Nr 3, 1998; 160-164)

Wykaz pracowników

Profesorowie

Janusz Juraszek
Dyrektor
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Obracaj
profesor wizytujący z dziedziny architektura
Dr hab. inż. Jacek Pieczyrak, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Józef Myrczek, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. inż. Jan Zamorowski, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
Dr hab. Giang Nguyen, Prof. ATH
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Adiunkci

Dr inż. Wacław Brachaczek
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Arkadiusz Grzywa
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Joanna Grzybowska-Pietras
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Anna Żak
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Henryk Żelazny
Pracownik dydaktyczny
dr inż. Piotr Owerko
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY
dr inż. Konrad Sikora
PRACOWNIK NAUKOWO- DYDAKTYCZNY

Asystenci

Obsługa administracyjno-techniczna sekretariatu

mgr Beata Maśka
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA SEKRETARIATU