Sylwetka absolwenta

Studia stacjonarne 3,5 letnie

Sylwetka absolwenta i wynikający z niej profil kształcenia w/w specjalności dopasowana jest do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższą przyszłość. Szczególnie cenną i charakterystyczną cechą studiowania na kierunku BUDOWNICTWO jest wyróżniający się zakres przedmiotów podstawowych oraz interdyscyplinarność kształcenia. Program studiów i związany z nim profil kształcenia inżynierów kierunku Budownictwo odpowiada w pełni standardom nauczania ustalonym przez MNiSW. Na kierunku BUDOWNICTWO student ma możliwość ukończenia studiów z tytułem inżyniera.

  Na kierunku budownictwo kształci się specjalistów, którzy wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posiadają podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich, a także nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku budownictwo jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie realizacji obiektów budowlanych, tj. budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowli inżynierskich i obiektów małej architektury oraz projektowania prostych konstrukcji budowlanych.

  Absolwenci kierunku BUDOWNICTWO mogą ubiegać się o stosowne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, umożliwiające im wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. BUDOWNICTWO jest więc dziedziną życia, dzięki której zatrudnienie znajduje mnóstwo osób na całym świecie. Budowlańcy bowiem byli, są i będą potrzebni i dlatego budownictwo jest również ponadczasowym kierunkiem studiów.

  Absolwenci są przygotowani do pracy w: przedsiębiorstwach wykonawczych i kierowania wszystkich typów obiektów budowlanych, biurach projektowych realizujących inwestycje z zakresu budownictwa i współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, wytwórniach materiałów budowlanych, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, placówkach naukowo-badawczych.

  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu:

  • wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
  • projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
  • technologii i organizacji budownictwa,
  • kierowania zespołami i firmą budowlaną,
  • wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych,
  • technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

  Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

  Studia

  "Jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu" - sugeruje znany amerykański coach Jim Rohn. Jeśli nie pójdziesz po maturze na studia i zamiast tego podejmiesz pracę w barze - będą cię przede wszystkim kształtować koledzy za barem i jego stali klienci. Z kolei jeżeli pójdziesz na studia, które skupiają ludzi marzących o stabilnym etacie w korporacji - prawdopodobnie sam zaczniesz aspirować do tego samego.

  Studia

  Życie studenckie to dla wielu jedno z najwspanialszych doświadczeń. Najbardziej wartościowe przyjaźnie rodzą się często właśnie w studenckim środowisku - pośród ludzi, z którymi razem się uczysz, tworzysz wspólne projekty, jeździsz na wakacje.

  Studia

  Formalny dowód wyższego wykształcenia jest także istotny w tych zawodach, które regulują odpowiednie przepisy i ustawy, uprawnienia budowlane

  Studia

  Rynek pracy zmienia się szybciej niż trwa trzyletni (tym bardziej pięcioletni) cykl nauczania a konkretne zawody są i będą zawsze potrzebne. Działalność i kształcenie odbywa się w nowo wzniesionym budynku C oraz w nowoczesnych laboratoriach. Umożliwia on uzyskanie uprawnień budowlanych po odbyciu odpowiedniego stażu W trakcie studiów w ramach programu Sokrates  studenci  mają możliwość studiowania za granicą 1 lub nawet 2 semestry.

  Bogdan Kisiała

  Koncern @ STRABAG
  Nasz absolwent Bogdan Kisiała jest dyrektorem technicznym oddziału Koncernu STRABAG - zarządza pięcioma kopalniami kruszyw na Dolnym Śląsku

  Marcin Pacyński

  nauczyciel bielskich szkół @ WIMBIŚ
  Liczę, że wybrany przeze mnie kierunek inżynierski pozwoli mi bezpiecznie patrzeć w przyszłość. Bo mimo kryzysu cały czas w naszym kraju trzeba budować. Chcę tę szansę wykorzystać, właśnie poprzez podjęcie studiów na kierunku budownictwo w ATH

  Dominik Dendys

  student budownictwa @ WIMBIŚ
  Udało mi się znaleźć interesujący kierunek studiów, budownictwo, w uczelni położonej w Beskidach. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej to był dobry wybór, łączący ze sobą oba zainteresowania